งานร้อยเอ็ด

Roietjob.com ลงประกาศรับสมัครงาน หางาน ประกาศขายสินค้า ฟรี

  • นนอนงค์ รัตนอโณทัยกุล
  • 15 ธ.ค 2564
  • 488

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ

เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 1 อัตรา


ข้อกำหนดภาระงาน : ประสานงาน ติดตาม เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานความก้าวหน้า
จัดประชุม และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทุกสาขา (บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ /คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

2. ไม่จำกัดเพศ (ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการแล้ว)

3. มีความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร อดทน รับผิดชอบ และยินดีให้บริการ

4. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

5. สามารถใช้โปรแกรมการทำงานพื้นฐาน Microsoft Office และ Application ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม เช่น โปรแกรม ZOOM /โปรแกรม Google Meet และอื่นๆ

6. สามารถจัดทำรายงานการประชุม สรุปสาระสำคัญและการรายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. สามารถจัดทำ ร่าง หนังสือราชการ บันทึกข้อความ และเอกสารต่างๆ ได้ ตามที่ได้รับมอบหมาย

8. สามารถปฏิบัติงานได้ในสถานการณ์เร่งด่วน หรือนอกเวลางานได้

9. ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) หรือ สำเร็จการศึกษา

ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ /คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อัตราค่าจ้างเดือนละ : ขั้นต่ำ 16,500 บาท (ไม่มีสวัสดิการ) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร :

1. ใบสมัครงานสามารถดาวน์โหลดได้ที่

https://drive.google.com/file/d/1zS7J4BAx1Xn7E7cH9z3HYkkWByew5jRj/view?usp=sharing

2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล) จำนวน 1 ชุด

5. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงประสบการณ์ในการทำงาน (ถ้ามี)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร :

ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ในวัน และเวลาทำการ
(08.30-16.30 น.) เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 3 ห้อง 306 โทร.02-2183913 หรือ 0813984885 คุณนนอนงค์ รัตนอโณทัยกุล หรือส่งใบสมัครที่ hednet.bps@gmail.com

ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อ :  นนอนงค์ รัตนอโณทัยกุล
ที่อยู่ : อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เบอร์โทร : 081-3984885
Fax :
E-mail : hednet.bps@gmail.com

คำที่เกี่ยวข้อง

สมัครงาน คอมพิวเต จัดการ

แสดงความเห็น

ใช้เวลาประมวลผล : 0.0396 วินาที